Biểu Mẫu

STT Tên tài liệu Mô tả Tải về
1 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2020 Tải xuống
2 Mẫu đơn đề nghị Hỗ trợ thay đổi thông tin trên Cổng thông tin Online.gov.vn Tải xuống
3 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2019 Tải xuống
4 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2018 Phiếu Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2018 Tải xuống
5 Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử năm 2017 Báo cáo tình hình hoạt động TMĐT 2017 Tải xuống
6 Mẫu đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
7 Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
8 Mẫu đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống
9 Mẫu đơn đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử Tải xuống
10 Mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Tải xuống